Skip to main content
ministre showcase

ⵉⵏⴳⵔⴰⵡⵏ ⵉⴷⵙⵍⴰⵏⵏ ⵓⵥⵍⵉⵢⵏ

  • Accueil
  • ⵉⵏⴳⵔⴰⵡⵏ ⵉⴷⵙⵍⴰⵏⵏ ⵓⵥⵍⵉⵢⵏ

ⵜⵙⵡⵓⵔⵉ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵙ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⵔ ⵏ ⵉⵏⴳⵔⴰⵡⵏ ⵅⴼ ⵜⵓⴳⵉ ⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵏⴳⵔⴰⵡⵜ ⵉⵎⵙⴰⵙⴰⵏ ⵉ ⵉⵏⴳⵔⴰⵡⵏ ⵉⴷⵙⵍⴰⵏⵏ, ⵉⴱⴷⴷⵏ ⵅⴼ ⵢⴰⵏ ⵓⵥⵟⵟⴰ ⵏ ⵓⵏⵎⴰⵍⴰ ⵉⵎⵓⵏⵏ, ⵜⴱⵣⵔ ⴳ ⵓⵙⵓⴷⵔⵙ ⵏ ⵡⵓⵟⵟⵓⵏⵏ ⵏ ⵜⵙⴽⵯⴼⴰⵍ ⴷ ⵉⵙⵓⵜⴰⵢ, ⴷ ⵓⵙⵀⵡⵏ ⴷ ⵓⵙⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵉⵍⵓⴳⵏⵏ ⵏ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵉⵙⴽⴽⵉⵏⵏ ⵏ ⵉⵎⵙⵖⴰⵏⵏ, ⴷ ⵓⵙⵏⵍⵍⵉ ⵏ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⴷ ⵉⵙⵓⴳⴰⵎ ⵉ ⵉⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔⵏ ⵏ ⵉⵙⵓⴳⴰⵎ ⵉⵏⴼⴳⴰⵏⵏ.

 
 

Liste des statuts communs, spéciaux et particuliers des administrations publiques

Subscribe to our newsletter