Skip to main content
ministre showcase

ⵜⴰⵡⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⴰⵡⵙⵓⴷⵔⵉⵏ

pensions

ⴰⵙⵎⵉⵍ :
Services aux fonctionnaires

ⴰⵔ ⴽⵏ ⵜⴻⵜⵜⴰⵊⵊⴰ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜ ⵏ "ⵜⴰⵡⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⴰⵡⵙⵓⴷⵔⵜ" ⴰⴷ ⵜⵙⵙⵏⵎ ⵜⴰⵡⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⴰⵡⵙⵓⴷⵔⵜ ⵏⵏⵓⵏ, ⴷ ⵓⵢⵏⵏⴰ ⵙ ⵓⴱⴷⴷⵉ ⵅⴼ ⵜⵎⵓⵛⴰ ⵍⵍⵉ ⵜⵥⵍⴰⵢⵎ, ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵓⵣⴰⵣⵓ ⵏⵏⵓⵏ ⴰⵣⵣⵓⵍⴰⵏ ⵉⴹⴼⴰⵕⵏ ⵉ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⴰⵡⵙⵓⴷⵔⵉⵏ ⵜⵓⵖⵔⵉⵎⵉⵏ (ⵓⵟⵟⵓⵏⵏ ⵏ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ, ⴷ ⵜⵖⵔⴰⴷ ⴷ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⵏ ⵡⴰⴽⵍⴰⵍ).

 
 

Subscribe to our newsletter