Skip to main content
ministre showcase

ⵜⴰⵡⵡⵓⵔⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵏⵓⵔⵣⵉⵏ (ⵛⵉⴽⴰⵢⴰ)

chikaya

ⴰⵙⵎⵉⵍ :
Services citoyens

ⵜⵡⴰⵜⵜⵙ ⵜⵡⵡⵓⵔⵜ ⴰⴷ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⵏ ⵜⵏⵓⵔⵣⵉⵏ ⴰⴷ ⵜⵙⵏⵓⴱⴳ ⵜⵉⵏⵓⵔⵣⵉⵏ ⵏ ⵉⵏⵎⵓⵔⴰⵏ ⴷ ⵓⴹⴰⴽⴰⵍ ⵏ ⵜⴹⴼⵕⵉ ⵏⵏⵙⵏⵜ ⴷ ⵜⵎⵔⴰⵔⵓⵜ ⴼⵍⵍⴰⵙⵏⵜ ⴷ ⵓⵙⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵉⴼⵙⴰⵢⵏ ⵉ ⵜⵎⵓⴽⵔⵉⵙⵉⵏ ⵏⵏⵙⵏ, ⴷ ⵉⵎⵉⵥ ⵏ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵉⵏ ⵏⵏⵙⵏ ⴷ ⵜⵙⵓⵎⵔⵉⵏ ⵏⵏⵙⵏ.

ⵜⴳⴰ ⵜⵡⵡⵓⵔⵜ ⴰⴷ ⵢⴰⵏ ⵉⵎⵉⵙ ⵏ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵓⵎⵔⴰⵔⴰ ⵏⴳⵔ ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⴷ ⵓⵏⵎⵓⵔⵉ, ⴰⵛⴽⵓ ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⵏⵏⵙ ⴰⵙⵉⵣⵡⵔ ⴷ ⵡⴰⵎⵎⴰⴽ ⵏ ⵓⵙⵓⵜⴳ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⴷ ⵓⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏ ⵜⵖⴰⵔⴰ ⵏ ⵜⵏⵓⴼⴰ ⵏⵏⵙ.

 
 

Subscribe to our newsletter