Skip to main content
ministre showcase

ⵜⴰⵡⵡⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵏⵏⵓⵕⵥⵎⵏ

ogp

ⴰⵙⵎⵉⵍ :
Services aux fonctionnaires

ⴰⵔ ⵜⵙⴽⴰⵔ ⵜⵡⵡⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵏⵏⵓⵕⵥⵎⵏ ⴰⴼⵙⴰⵔ ⵏ ⴽⵓ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵏ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⴰⵡⵔ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵏⵏⵓⵕⵥⵎⵏ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ. ⴰⵔ ⴷⵉⴳⵙ ⵜⴻⵜⵜⵉⵍⵉ ⵜⴹⴼⵕⵉ ⵙ ⵜⵎⴰⴼⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵓⵣⵣⴳⵉⵔ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵉⵏ ⵉ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵏⵏⵓⵕⵥⵎⵏ, ⴰⵔ ⵜⵙⵡⵓⵔⵓⵢ ⵅⴼ ⵓⵙⵓⵜⴳ ⴰⵙⵎⴽⵜⴰⵢ ⵙ ⵓⴼⵔⵉⵙ ⴰⵡⵓⵔⵎⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵡⴰⵍⴰⵢ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵓⵣⵣⴳⵉⵔ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵙ ⵓⴽⴰⵎⴷ ⵏ ⵜⵙⵎⴽⵜⴰ ⵏ ⵜⴳⵎⵉⴹⵉ ⵏ ⴽⵓ ⴰⵎⵓⵙⵙⵓ.

ⴰⵔ ⵜⵙⵔⵓⵙ ⵜⵡⵡⵓⵔⵜ ⴰⴷ ⵉⵙⴰⵢⵔⴰⵔⵏ ⵏ ⵓⵎⵔⴰⵔⴰ ⴰⵎⵓⵟⵟⵓⵏ ⴰⴽⴷ ⵜⵏⵎⵓⵔⵉⵢⵉⵏ ⴷ ⵉⵏⵎⵓⵔⴰⵏ ⴷ ⵜⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⵓⵖⵔⵉⵎ, ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵉ ⵓⴷⵔⴰⵡ ⴳ ⵓⵙⵔⵓⵙ ⵏ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵏ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵏⵏⵓⵕⵥⵎⵏ, ⴷ ⵓⵢⵏⵏⴰ ⵙ ⵜⵉⴽⴽⵉ ⵏ ⵜⵡⵏⴳⵉⵎⵉⵏ ⴷ ⵜⵙⵓⵎⴰⵔ ⵏⵉⵖ ⴰⵣⵎⵎⴻⵎ ⵉ ⵓⴷⵔⴰⵡ ⴳ ⵉⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔⵏ ⵏ ⵓⵎⵛⴰⵡⴰⵕ.

 
 

Subscribe to our newsletter