Skip to main content
ministre showcase

ⵜⴰⵙⴰⵖⵓⵍⵜ ⵉⵛⵛⴰⵔⵏ ⵏ ⵉⵙⵓⴳⴰⵎ ⵉⵏⴼⴳⴰⵏⵏ

grh

ⴰⵙⵎⵉⵍ :
Services aux fonctionnaires

ⵙ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵏ ⵡⴰⵙⵉⵜ ⴰⴷ, ⵜⵃⵢⵢⵍ ⴷ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵉ ⵉⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔⵏ ⵏ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵉⵙⵓⴳⴰⵎ ⵉⵏⴼⴳⴰⵏⵏ ⴳ ⴽⵔⴰⵢⴳⴰⵜ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⴰⵔ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵉⵏ, ⵜⵓⵏⵖⵉⵍⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵏ "ⵜⵙⴰⵖⵓⵍⵜ ⵉⵛⵛⴰⵔⵏ ⵏ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵉⵙⵓⴳⴰⵎ ⵉⵏⴼⴳⴰⵏⵏ ⴳ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ" ⵜⵓⵎⴰ ⵜⵙⴰⵖⵓⵍⵜ ⴰⴷ :

  • ⴰⵎⴰⵏⴰⵔ ⵏ ⵉⵔⵎⵎⵓⵙⵏ ⵏ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵉⵙⵓⴳⴰⵎ ⵉⵏⴼⴳⴰⵏⵏ
  • ⴰⵎⴰⵡⴰⵍ ⵏ ⵜⵎⵓⵛⴰ ⵍⵍⵉ ⴳ ⵍⵍⴰⵏ ⵉⵙⵎⴰⵡⵏ ⵍⵍⵉ ⴷⵉⵙ ⵉⵣⴷⵉⵏ
  • ⴰⵎⴰⵏⴰⵔ ⵏ ⵉⵍⵓⴳⵏⵏ ⵏ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵍⵍⵉ ⴷⵉⵙ ⵉⵣⴷⵉⵏ, ⵍⵍⵉ ⵉⵜⵜⴰⵊⵊⴰⵏ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵡⴰⴷⴰⴼ ⵙ ⵉⴱⵕⵓⵟⵓⴽⵓⵍⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴷ ⵡⴰⵏⴰⵡⵏ ⵏ ⵜⵥⵕⵉⴳⵉⵏ.

 
 

Subscribe to our newsletter