Skip to main content
ministre showcase

ⵓⵟⵟⵓⵏⵏ ⵏ ⵉⵙⵓⴳⴰⵎ ⵉⵏⴼⴳⴰⵏⵏ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⴰⵔ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵉⵏ;

  • Accueil
  • ⵓⵟⵟⵓⵏⵏ ⵏ ⵉⵙⵓⴳⴰⵎ ⵉⵏⴼⴳⴰⵏⵏ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⴰⵔ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵉⵏ;

ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵜⵥⵍⴰⵢⵉⵏ ⵉⵜⵜⴰⵡⴼⴽⴰⵏ ⵉ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵔⵓⵙ ⴷ ⵓⴹⴼⴰⵕ ⵏ ⵓⵣⵣⴳⵉⵔ ⵏ ⵜⵙⵔⵜⴰⵢ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵉⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵉⵙⵓⴳⴰⵎ ⵉⵏⴼⴳⴰⵏⵏ, ⵜⵎⵢⴰⵔ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⴰⴷ ⵜⵙⴽⴰⵔ ⴰⵙⴰⴳⴳⵯ ⴷ ⵜⵉⴹⴰⴼ ⵏ ⵜⵎⵔⵏⵉⵡⵜ ⵏ ⵓⵟⵟⵓⵏⵏ ⵏ ⵉⵎⵙⵖⴰⵏⵏ ⴳ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⴰⵔ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵉⵏ, ⴷ ⵓⵙⵓⴼⵖ ⵏ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵉⵏⵎⵎⴰⵍⵏ ⵉⵥⴹⴰⵕⵏ ⴰⴷ ⴰⵡⵙⵏ ⴳ ⵓⵙⵔⵓⵙ ⵏ ⵜⵙⵔⵜⴰⵢ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵉⵙⵓⴳⴰⵎ ⵉⵏⴼⴳⴰⵏⵏ, ⵏⵉⵖ ⴰⴷ ⴳⵉⵏ ⵣⵓⵏⴷ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵙⴰⵖⵓⵍⵜ ⴰⴼⴰⴷ ⴰ ⵏⵉⵙⵙⵉⵏ ⵜⴰⵙⵎⴽⵜⴰ ⵏ ⵢⵉⴹⵉⵚ ⵏ ⵜⵙⵔⵜⴰⵢ ⵉⵜⵜⴰⵡⵙⵔⴰⵙⵏ, ⵙⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵙ ⵡⴰⵢⵢⴰⴹ, ⵅⴼ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⵏ ⵉⵙⵓⴳⴰⵎ ⵉⵏⴼⴳⴰⵏⵏ.

 
 

Fonctionnaires civils dans les administrations publiques - 31 12 2016. (En arabe)

Fonctionnaires civils dans les administrations publiques - 31 12 2015. (En arabe)

Statistiques du personnel des départements ministériels pour l'année 2014. (En arabe)

Statistiques du personnel des départements ministériels pour l'année 2013 (En arabe)

Statistiques du personnel des départements ministériels pour l'année 2012. (En arabe)

Subscribe to our newsletter