Skip to main content
ministre showcase

ⵜⴰⵡⵡⵓⵔⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵉⴷⴰⵔⴰⵜⵉ

idarati

ⴰⵙⵎⵉⵍ :
Services citoyens

ⵙ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⴷ ⵉⵙⵡⴰⵍⴰⵜⵏ ⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵏ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵍⵍⵉ ⴱⴷⴷⴰ ⵉⵙⴷⴷⵉⴷⵏ ⵎⴰⵙ ⴷ ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴰⴷ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢ ⵜⵖⴰⵔⴰ ⵏ ⵜⵏⵓⴼⴰ ⵍⵍⵉ ⵉⵜⵜⴰⵡⴼⴽⴰⵏ ⵉ ⵉⵏⵙⵙⵎⵔⴰⵙ, ⴷ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⴰⵡⵙⵔⴰⵙ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⵢⴰⵙⵙⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏⴳⵔ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⴷ ⵓⵏⵙⵙⵎⵔⵙ, ⵉⴱⴷⴷⵏ ⵅⴼ ⵜⵎⴰⴼⴰⵡⵜ ⴷ ⵜⵎⵢⵉⵎⴰⵏⵜ, ⵉⵥⵍⵉ ⵓⵙⵍⴳⵏ 55-19 ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⵀⵡⵏ ⵏ ⵉⵍⵓⴳⵏⵏ ⴷ ⵜⵎⴳⴳⵉⵢⵉⵏ ⵜⵉⵎⵙⵙⵓⴳⴰⵔ ⵉⵎⵏⵣⴰⵢⵏ ⵉⵎⴰⵜⴰⵢⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵏ ⴰⵎⵢⴰⵙⵙⴰ ⵏⴳⵔ ⵓⵏⵙⵙⵎⵔⵙ ⴷ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ.

ⵙ ⵓⵣⵣⴳⵉⵔ ⵏ ⵉⵙⴱⴷⴰⴷⵏ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⴰⴷ, ⵉⵚⴰⵃⴰ ⵓⵕⵥⵥⵓⵎ ⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷ ⵏ ⵜⵡⵡⵓⵔⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵉⵍⵓⴳⵏⵏ ⴷ ⵜⵎⴳⴳⵉⵢⵉⵏ ⵜⵉⵎⵙⵙⵓⴳⴰⵔ "ⵉⴷⴰⵔⴰⵜⵉ", ⴰⵙⵙ ⵏ ⵡⴰⴽⵕⴰⵙ 21 ⵉⴱⵔⵉⵔ 2021.

ⵜⴻⵜⵜⴰⵡⵙⴽⴰⵔ ⵜⵡⵡⵓⵔⵜ ⵏ "ⵉⴷⴰⵔⴰⵜⵉ" ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏⴳⵔ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⴳⵏⵙ ⴷ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵎⵓⵜⵜⵉ ⴰⵎⵓⵟⵟⵓⵏ ⴷ ⵓⵙⴳⴳⴷ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ, ⴷ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵎⴳⵓⵔⵉ ⴷ ⵜⵙⴱⴱⴰⴱⵜ ⴷ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⵜⴰⵣⴳⵣⴰⵡⵜ ⴷ ⵜⵎⵓⵟⵟⵓⵏⵜ, ⴷ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⵎⵓⵟⵟⵓⵏⵜ, ⴷ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵏ ⵉⵎⵚⴰⵡⴰⴹⵏ.

ⵜⴳⴰ ⵜⵡⵡⵓⵔⵜ ⵏ "ⵉⴷⴰⵔⴰⵜⵉ" ⵢⴰⵏ ⵡⵓⴷⵎ ⵏ ⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵢⵜ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⵉⵎⵙⴰⵙⴰⵏ ⵎⵓ ⴳⴳⵓⵜⵏ ⵉⵙⴰⵢⵔⴰⵔⵏ, ⵜⵉⵍⵉ ⴳ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵎⵔⵙ, ⴰⵔ ⴰⵙ ⴰⴽⴽⵯ ⵜⴰⴽⴽⴰ ⵓⵎⵍⴰⵏ ⴷ ⵉⵇⵇⴰⵏⵏ ⴳ ⵎⴰⴷ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵉⵍⵓⴳⵏⵏ ⴷ ⵜⵎⴳⴳⵉⵢⵉⵏ ⵜⵉⵎⵙⵙⵓⴳⴰⵔ.

ⵉⴳⴰ ⵓⵙⴰⵢⵔⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⵏ ⵜⵡⵡⵓⵔⵜ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⴰⵖⵓⵍⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵜⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷⵜ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵎⵔⵙ, ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵉⵙⵙⵏ ⵉⵍⵓⴳⵏⵏ ⴷ ⵜⵎⴳⴳⵉⵢⵉⵏ ⵜⵉⵎⵙⵙⵓⴳⴰⵔ ⵍⵍⵉ ⵙ ⴷ ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴰⴷ ⵜⵜⵏⵜ ⵉⵙⴽⵔ ⴳ ⴷⴰⵔ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⴰⵔ ⴷ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⴷ ⵜⵎⵙⵙⵏⵜⴰⵢ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⴳⵔⴰⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⴽⴰⵍⵉⵏ ⴷ ⴽⵓ ⵓⴳⴳⵉⴷ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⴽ ⵅⴼ ⵉⴽⴽⴰ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ.

 
 

Subscribe to our newsletter