Skip to main content
ministre showcase

ⵜⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ

  • Accueil
  • ⵜⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ

Biography

ⵉⵙⵔⵙ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⵜⴰⴷⵓⴽⵜⵓⵔⵜ ⵖⵉⵜⴰ ⵎⵣⵣⵓⵔ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ 07 ⴽⵟⵓⴱⵕ 2021, ⴰⴷ ⵜⵉⵍⵉ ⴷ ⵜⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵜⴰⵎⴰⵍⴰⵍⵜ ⵖⵔ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⴻⵜⵜⵓⵙⵎⴰⴳⵍ ⵙ ⵓⵎⵓⵜⵜⵉ ⴰⵎⵓⵟⵟⵓⵏ ⴷ ⵓⵙⴳⴳⴷ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ,

facebook linkedin  instagram

la ministre

  • ⴷⴰⵔⵙ ⴰⵙⵍⴽⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⵙⵜⵔ ⴳ ⵉⵏⴳⵔⴰⵡⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⵙⴳ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⵏⵉ  ⵏ ⵜⵙⵏⵉⴳⵉⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵜⵡⴰⵍ ⴳ ⵍⵓⵥⴰⵏ - ⵙⵡⵉⵙⵔⴰ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2006.
  • ⵜⵟⵟⴼ ⴰⵡⴷ ⴰⴷⵉⴱⵍⵓⵎ ⵏ ⴷⴷⵓⴽⵜⵓⵔⴰ ⴳ ⵓⵜⵡⴰⵍ ⵏ ⵓⵥⴰⵕⵓⵕ ⴷ ⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵢⵜ ⵙⴳ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⴽⴰⵔⵏⵊⵉ ⵎⵉⵍⵓⵏ ⴳ ⵎⵉⵔⵉⴽⴰⵏ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2015.
  • ⵎⴽⴷⴰ ⵜⵓⵙⵉ ⵉⵙⵎ ⵏ "ⵜⵉⵜⵔⵉⵜ" ⵜⴰⵎⴰⵍⴰⵢⵜ ⵙⴳ ⵜⵏⵉⵍⴰ ⵏ ⵜⵣⵓⵏⵉ ⵏ ⵓⵜⵡⴰⵍ ⴰⵍⵉⴽⵟⵕⵓⵏⵉ ⴷ ⵡⵉⵏ ⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵢⵜ ⴳ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⵎⴰⵙⴰⵜⵛⵓⵙⵉⵜⵙ ⵏ ⵜⵉⴽⵏⵓⵍⵓⵊⵉⵜ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2015.
  • ⵜⵙⵔⵙ ⵖⵉⵜⴰ ⵎⵣⵣⵓⵔ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵙⵙⵏⵜⵉⵜ ⵜⴳ ⴰⵡⴷ  ⵜⴰⵏⵎⵀⴰⵍⵜ ⵏⵏⵙ, ⵜⴰⵎⵙⵙⵏⵜⵉⵜ ⴰⴷ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵖⵍⵍⴰⵏ ⴷ ⴰⵔ ⵜⵙⵎⵔⴰⵙ ⵜⵉⵎⵓⵛⴰ ⵜⵉⵎⴽⴽⴰⵙⵉⵢⵉⵏ  (ⵉⵥⴹⵡⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ, ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ, ⵉⵙⵉⵜⵏ ⵉⵍⵉⴽⵟⵕⵓⵏⵉⵢⵏ,...) ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵉⵔⵅⵓ ⵡⴰⴷⴰⴼ ⵖⵔ ⵡⵓⵎⵍⵉ ⴰⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ.
  • ⵎⴽⴷⴰ ⵜⵎⵓⵏ ⴰⴽⴷ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵡⴰⵏⴰⵡ ⴰⵏⴳⵎⵓ, ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵙⴼⵙⵉ ⵏ ⵓⴷⵔⴰⵡ ⵏ ⵉⵏⵎⵓⵔⴰⵏ ⴷ ⵓⴱⴷⴷⵉ ⵅⴼ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵉⵙⵖⵏⵓⵜⵏ ⵉⵎⵓⵟⵟⵓⵏⵏ ⵖⵔ ⵎⵓ ⵉⵍⵍⴰ ⵢⵉⴹⵉⵚ ⵅⴼ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⴷ ⵓⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵓⵙⵥⵕⴼⵏ ⵙⴳ ⵜⵏⵉⵍⴰ ⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵉⵏ ⵜⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵉⵏ.
  • ⵜⵓⵎⵥ ⴰⵡⴷ ⴰⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⵜⵙⵍⵎⴰⴷⵜ ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⴷ ⵜⵎⴷⵔⴰⵡⵜ ⴳ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⴰⵔ ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2020.
  • ⵜⴳⴰ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵖⵉⵜⴰ ⵎⵣⵣⵓⵔ ⵜⴰⵎⵙⵙⵏⵜⵉⵜ ⴷ ⵜⵙⵍⵎⴰⴷⵜ ⵜⴰⵎⵙⴷⴰⵡⵜ ⵉⵎⵎⴰⵖⵏ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵙⵎⵔⵙ ⵏ ⵉⴼⵙⵙⴰⵢⵏ ⵉⵎⵓⵟⵟⵓⵏⵏ ⵉ ⵓⵙⵖⵓⴷⵓ ⵏ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵜⴰⴽⵓⵢⴰⵙⵙⵜ ⵏ ⵓⵏⵎⵓⵔⵉ ⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉ, ⵜⴰⵎⵥ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵙⵎⵖⵓⵔⵉⵏ ⵅⴼ ⵉⴳⵉⵜⵏ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⴰⴷ.

Past Ministers

Subscribe to our newsletter