Skip to main content
ministre showcase

ⵜⴰⵡⵡⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⵛⴰ ⵜⵉⴷⵖⴰⵔⴰⵏⵉⵏ

geolocalisation

ⴰⵙⵎⵉⵍ :
Services citoyens

ⵜⵙⵔⵙ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵡⵡⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⵛⴰ ⵜⵉⴷⵖⴰⵔⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⵏⵓⴼⴰ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵉⵏ, ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵥⴹⵉⵕⵏ ⵉⵏⵎⵓⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⵥⵕⵉⵏ ⵜⵉⵎⵓⵛⴰ ⵜⵉⴷⵖⴰⵔⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵡⵓⵎⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⵢⴰⵍⴽⴰⵎ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ 14000 ⵏ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ, ⵉⴱⴹⴰⵏ ⵅⴼ ⵜⵙⴳⴳⵉⵡⵉⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⵖ, ⴰⵢⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⴼⵍⵍⴰⵙⵏ ⵉⵙⵙⵔⵅⵓ ⴰⵏⵢⴰⵍⴽⴰⵎ ⴷ ⵜⵏⵓⴼⴰ ⴰⴷ, ⵖⵉⴽⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵉⵥⴹⵉⵕⵏ ⴰⴷ ⴰⴼⵏ ⵉⴷⵖⴰⵔⵏ ⵏⵏⵙⵏⵜ ⴰⴽⵓⴷ ⵏⵏⴰ ⵙⴽⴰⵔⵏ ⵜⵉⵎⴳⴳⵉⵢⵉⵏ ⵏⵏⵙⵏ ⵜⵉⵎⵙⵙⵓⴳⴰⵔ.

 
 

Subscribe to our newsletter